Sorting-in-js

July 22nd, 2014, Tuesday

SOME WORDS

编码的世界里总是会遇到一些想象不到的Bug,当没有触发某个条件,它依然运转良好,甚至会认为完美至极,可是有一天达到某个值,于是大厦崩塌了。


有时候稀里糊涂地东改西改,问题竟然像是解决了,我们也这样认为的时候,就是大错将至的时刻。

Insertion sorting

1
while (j >= l+1 && v < a[j-1])

SORTING in JS

Test

1
2
3
4
5
var N = 16000;
var a = [];
for (var i = 0; i < N; i++) {
 a[i] = parseInt(Math.random() * 1000000);
}

Bubble – 800ms

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
function bubble(a) {
 console.log('Bubble sorting...');
 for (var i = 0; i < a.length; i++) {
  for (var j = a.length-1; j > i; j--) {
   if (a[j] < a[j-1]) {
    var t = a[j];
    a[j] = a[j-1];
    a[j-1] = t;
   }
  }
 }
}

Selection – 500ms

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
function selection(a) {
 console.log("Selection sorting...");
 for (var i = 0; i < a.length; i++) {
  var min = i;
  for (var j = i+1; j < a.length; j++) {
   if (a[j] < a[min]) min = j;
  }
  var t = a[min];
  a[min] = a[i];
  a[i] = t;
 }
}

Insertion

– 600ms

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
function insertion_dir(a) {
 console.log('Direct insertion sorting...');
 for (var i = 0; i < a.length-1; i++) {
  for (var j = i+1; j >= 1; j--) {
   if (a[j] < a[j-1]) {
    var t = a[j];
    a[j] = a[j-1];
    a[j-1] = t;
   }
  }
 }
}

–250ms

1
2
3
4
5
6
7
8
9
function insertion(a) {
 console.log('Insertion sorting...');
 for (var i = 0; i < a.length-1; i++) {
  for (var j = i+1, v = a[j]; j >= 1 && v < a[j-1]; j--) {
   a[j] = a[j-1];
  }
  a[j] = v;
 }
}

Shell – 10ms

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
function shell(a) {
 console.log("Shell sorting...");
 for (var h = 1; h < a.length/3; h = 3*h+1);
 while(h >= 1) {
  for (var i = 0; i < a.length-h; i++) {
   for (var j = i+h, v = a[j]; j >= h && v < a[j-h]; j = j-h) {
    a[j] = a[j-h];
   }
   a[j] = v;
  }
  h = (h-1)/3;
 }
}

小小的改动就可能就有很大的效率提升

Comments